VI GJØR VIRKSOMHETERS STRATEGIER FOR SAMFUNNSANSVAR LEVENDE OG LØNNSOMME

Pure er et faglig sterkt miljø av rådgivere med ulik tilnærming til utvikling, levendegjøring og det å skape lønnsomme og forretningsnære bærekraftsstrategier.

Vi skaper resultater for våre kunder og for samfunnet. Vi bistår med strategisk rådgivning, forankring, innovasjon, konseptutvikling og formidling av faget - i små og store prosjekter hvor vi benytter vår egenutviklede arbeidsmodell. For noen kunder gjennomfører vi hele prosessen, for andre kun utvalgte deler:

Kartlegging

Før vi kan etablere eller levendegjøre en strategi må vi sikre at fundamentet for en bærekraftig strategi er på plass. Følgende spørsmål må stilles: Hvordan arbeider vi med bærekraft i vår egen virksomhet? Hvordan påvirker vi selv våre omgivelser? Med omgivelser mener vi mennesker, samfunnet forøvrig og miljøet. I løpet av denne prosessen avklares kundens utgangspunkt og ambisjoner.

Vi har utviklet en modell som vi kaller Pure Engagement. Ved hjelp av en enkel kartlegging synliggjøres status i egen virksomhet innen hovedområdene for bærekraft.

Status

Etter kartlegging i Pure Engagement-modellen har virksomheten en god oversikt over eksisterende strategi og tiltak, inkludert styrker og svakheter. Pure Engagement med tilhørende sluttrapport inneholder klare anbefalinger om forbedringer dersom det er påkrevd. Pure Engagement-rapporten kan også inneholde forslag til tiltak for å komme opp på et høyere ambisjonsnivå, dersom kunden har etterspurt det.

Hvis det er ønskelig, inkluderer kartleggingen også en konkurrentanalyse for å se hvordan kundens bærekraftsarbeid plasserer seg i forhold til viktige konkurrenter.

Verdibasert vesentlighetsvurdering

Alle kan og skal ikke være best på alt. Noen områder er viktigere enn andre for at virksomheten skal nå sine forretningsmål. Med utgangspunkt i virksomhetens verdier og forretningsstrategi gjennomføres en vesentlighetsvurdering som vi kaller Pure Materiality. Gjennom Pure Engagement-modellen har vi kartlagt eventuelle mangler og sørget for å få fundamentet på plass. Pure Materiality skal konkretisere og definere hvilke områder innen bærekraft som er viktigst for den aktuelle virksomheten. Spørsmål som skal besvares er: Hva er absolutt viktigst for oss og for våre viktigste interessenter? I denne delen av prosessen gjennomføres interne og eksterne interessentdialoger. Ofte gjennomføres nettbaserte undersøkelser og arbeidsmøter internt, samt samtaler med de viktigste interessentene eksternt. Resultatet av fase tre er en klar anbefaling av de viktigste områdene i egen bærekraftstrategi. Disse skal styre videre arbeid.

Strategi

Ut fra arbeidet med vesentlighetsvurderingen justeres eksisterende strategi eller ny strategi utvikles. Målet med strategien er å sørge for at fundamentet for å drive en ansvarlig forretning er på plass, og at arbeidet konkretiseres rundt de vesentlige områdene som underbygger virksomhetens forretningsmål.

Konsept, kommunikasjon, innovasjon

Når strategien er på plass, skal den gjøres kjent og etterleves i egen virksomhet. I Pure har vi lang erfaring med å utvikle konsepter og tiltak som sørger for at strategier blir mer enn fine ord i en rapport. Spørsmål som skal besvares er: Hvordan skal vi levendegjøre strategien? Hvordan kan vi skreddersy en strategi slik at den blir en del av kulturen i vår virksomhet? Hvordan skaper vi resultater samtidig som vi bidrar til det beste for egne ansatte og samfunnet vi opererer i?

Resultatet er en strategi som sitter i ryggraden til alle medarbeidere, som gjør dem i stand til å se muligheter og ikke minst tenke innovasjon.

Lønnsomhet

Det som måles er som oftest det som blir fulgt tettest opp i en virksomhet. Det er viktig å kunne måle resultater og lønnsomhet jevnlig - også for å kunne justere. Bærekraftmålene skal følge de utvalgte og mest vesentlige områdene i bærekraftsstrategien. I strategien skal vi både løse utfordringer, se nye muligheter og underbygge virksomhetens forretningsmål.

I Pure har vi et mål om å bistå våre kunder med relevante og gode KPI´er (Key performance indicators) som måler den samfunnsmessige og forretningsmessige verdiskapingen. Dette kan innebære en anbefaling om å benytte en eller flere av eksisterende standarder som KPI´er, egne definerte måleparametere eller en kombinasjon av disse.

I tillegg må rapporteringsrutiner og/eller evalueringer på plass. Pure kan veilede virksomheter som ønsker å benytte eksisterende standarder og måleverktøy som for eksempel FN Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI), Carbon disclosure project (CDP), UN Principles for responsible investments (PRI), Social return on investment (SROI) med flere.

Shared Value

Pure er eneste miljø i Norge med sertifiserte Shared Value – rådgivere

Les mer
Foredrag

Formidling av kunnskap, trender og bærekraftige business-case

Les mer
Innovasjonsprosesser

Prosesser for sosial innovasjon og bærekraftig forretningsmodellering

Les mer
Partnerskap

Utvikling og implementering av samfunnsnyttige partnerskap

Les mer
Storytelling

Formidling av gode historier i ord og bilder

Les mer
Fasilitering

Inspirerende og engasjerende møteplasser

Les mer