Undersøkelse om bærekraftsarbeid i norske styrer


Pure Consulting har i samarbeid med TEKNA, NTNU, Oslo Børs og Forskningsrådet gjennomført en kartlegging av kompetanse på bærekraft i norske styrer.

Bakgrunn

Vi står overfor store utfordringer i årene fremover knyttet til bærekraftig energi og teknologi, samt sosiale utfordringer som bør snus til muligheter både for det offentlige og private næringsliv. Fordi endringene er så store kreves i mange tilfeller mer grunnleggende endringer i forretningsmodellene. Dette krever klare og sterke mandater til bedriftenes ledelse fra styrenivå. Dermed blir styrenes kompetanse på disse områdene avgjørende for å oppnå resultater.

Hovedfunn

Under er noen av funnene fra undersøkelsen.

  • Mange uttrykker at virksomheten har en helhetlig tilnærming til bærekraft, men det er stor forskjell i hva man legger i begrepet
  • Det er stor variasjon i hvordan virksomhetene rapporterer og måler
  • Få har en bevisst, systematisk tilnærming til å rekruttere og bygge bærekraftkompetanse i styret
  • Langt de fleste oppgir at de ser på bærekraft som en del av selskapets forretningsstrategi
  • Bærekraft er i liten grad (eksplisitt) på agendaen i styre-/ledermøter

Vi tror bærekraftskompetansen med fordel kan styrkes i de fleste styrer i norske virksomheter. Det handler ikke om motvillighet, men økt kompetanse om mulighetsrommet en mer bærekraftig strategi i tråd med forretningsstrategien kan gi av resultater i fremtiden.

Det som kjennetegner de vi anser som lengst fremme på området, er at de har kommet forbi kun et fokus på risiko og det å innfri i forhold til interessentenes forventninger om å operere i henhold til lover og regler. De ”beste” ser muligheter til å styrke egen forretning og resultater ved å jobbe på en mest mulig bærekraftig måte og i tillegg søke etter nye/utvidende bærekraftige forretningsløsninger.

Tilgang til rapporten

Om du har spørsmål til undersøkelsen, eller ønsker den tilsendt i sin helhet må du gjerne ta kontakt med stine@pureconsulting.no eller havard@pureconsulting.no

 

Om prosjektet

Kartleggingen har blant annet sett på hva norske styrer legger i begrepet bærekraft og om det settes konkrete mål ovenfor ledelsen.

Kartleggingen bygger på samtaler med norske styrerepresentanter utført i perioden desember 2016 til april 2017.

Til sammen ble 13 styreledere og styremedlemmer fra både større, globale selskaper, børsnoterte og ikke børsnoterte, SMB, samt en startup intervjuet.

Samlet har respondentene over 160 styreverv, primært i norske, samt enkelte utenlandske foretak. Samtalene ble gjennomført som semistrukturerte intervjuer av prosjektmedlemmer fra henholdsvis Tekna, NTNU og Pure Consulting.