Tilgang til Internett – en katalysator for å oppnå bærekraftsmålene


Den 17. januar inviterte Basic Internet Foundation, Universitetet i Oslo og Pure Consulting til Rundbordsdiskusjon om digital inkludering.

Den 17. januar 2019 inviterte Basic Internet Foundation, Universitetet i Oslo og Pure Consulting til Rundbordsdiskusjon om temaet digital inkludering. Med bakgrunn i diskusjonen leverte vi innspill til FNs Høynivåpanel for digital inkludering.

I dag mangler over halvparten av verdens befolkning tilgang til internett – hele 3.9 milliarder mennesker. Dette ekskluderer de fra et bredt spekter av muligheter og utvikling. Internett- og informasjonstilgang er en katalysator for at verdenssamfunnet skal oppnå FNs bærekraftsmål.

Vi vet at tilgang til Internett skaper arbeidsplasser, gir folk tilgang til arbeidsmarkedet, nye verdikjedeaktører og markeder – så man kan skalere businessen sin, gir helseinformasjon og tilgang til kvalitetsutdannelse. Internett muliggjør også tilpasningsdyktighet og løsninger knyttet til klimaendringene. Det er en viktig faktor med stort potensial til å styrke mennesker, sikre inklusivitet og likestilling, og å sørge for at ingen blir etterlatt i verdens utvikling. Tilgang til informasjon er en essensiell samfunnsbyggende faktor med store ringvirkninger som kan myndiggjøre mennesker til å bli aktive deltakere i økonomien og samfunnet.

Derfor samlet Basic Internet Foundation, Universitetet i Oslo og Pure Consulting næringslivsaktører, sivilsamfunn, akademia, startup-aktører og myndighetsrepresentanter til å diskutere utfordringer, løsninger og hvordan vi kan ta tak i disse mulighetene. Diskusjonene fra denne dagen ble også utgangspunkt for innspillene vi sendte inn til FNs generalsekretærs høynivåpanel for digital inkludering (UN High-level Panel on Digital Inclusion).

Rundbordsdiskusjonen inspirerte oss arrangører, og vi ser derfor på mulighetene for å skape et nettverk eller plattform der vi kan fortsette de gode diskusjonene og skape et økosystem som aktiverer løsninger og samarbeid. Som et første steg i dette har vi opprettet en LinkedIn-gruppe og du er velkommen til å bli med og bidra: link.

Les gjerne de to rapportene vi har overlevert til FN-panelet.

Rapport Internet som katalysator for SDGene_Oktober 2018

Report on Digital Inclusion,_January 2019