Hvorfor bærekraft?


Å integrere bærekraft ruster bedrifter for fremtiden.

Vårt fagfelt har mange navn. Noen kaller det samfunnsansvar mens andre benytter benevnelser som CSR eller CSI – forkortelser for Corporate social responsibility og Corporate social innovation. I Pure liker vi å bruke ordet bærekraft (sustainability) og refererer da til FN sin definisjon: Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Følgende tre forhold må hensyntas for å skape en bærekraftig utvikling: Miljø, økonomi og sosiale forhold.

Pure Consulting var en av de første i Norge til å ta i bruk FNs Bærekraftsmål i arbeid med virksomheter og som rammeverk for vår rådgivning. FNs Bærekraftsmål er et globalt veikart for å løse verdens største utfordringer frem mot 2030. Les mer om bærekraftsmålene her.

 

Å integrere bærekraft i kjernen av forretningen og hjerte av organisasjonen ruster bedrifter for fremtiden. Hvorfor det?

 

FORDI BÆREKRAFTIG FORRETNINGSDRIFT SIKRER FREMTIDEN 

«There is no business on a dead planet.» Begrenset tilgang på ressurser vil føre til økt fokus på sirkulær økonomi og tvinger frem behov for å utvikle nye løsninger. Virksomheter som legger dette til grunn i sin forretningsdrift vil være best forberedt i årene som kommer.


FORDI SAMFUNNET ER I ENDRING

Fremtidens løsninger må gå på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Mange av vår tids utfordringer berører flere ulike sektorer, og samlet kan vi mobilisere større ressurser og bedre løsninger.

 

FORDI DET ER LØNNSOMT

En bærekraftig forretning, hvor man adresserer og løser behov og utfordringer, skaper økonomisk verdi for selskapet og gir positive resultater for omgivelsene.

 

FORDI DET DRIVER INNOVASJON

Virksomheter kan i sitt innovasjonsarbeid bruke konkrete samfunnsutfordringer som pekepinn for hvilke løsninger fremtiden trenger. Å bidra til nye løsninger vil sikre forretningen og øke mulighet for tilgang til nye markeder. FNs 17 bærekraftsmål kan brukes som inspirasjon til framtidens behov. The sustainable development goals (SDG), som de heter på engelsk, er verdens mest konkrete målestokk for nye, bærekraftige løsninger.

 

FORDI DET LEVENDEGJØR VIRKSOMHETENS VERDIGRUNNLAG

Ansvarlige virksomheter tiltrekker seg motiverte og engasjerte medarbeidere. Forskning viser at en organisasjons verdier og ansvarlighet er viktig for potensielle nye ansatte. Videre er det også en positiv sammenheng mellom ansatte som tiltrekkes av ansvarlige organisasjoner og hvor pålitelige og produktive de selv er. En levende og ansvarlig bedriftskultur vil ha et mål om å skape internt engasjement. Det forventes av dagens virksomheter at de skal være bærekraftige på tre ulike bunnlinjer – miljø og mennesker i tillegg til den økonomiske. det er derfor nødvendig med gode strategier for å forene ansvarlighet og lønnsomhet gjennom å finne en balanse mellom økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse.

 

HVORDAN VI ARBEIDER MED FNS BÆREKRAFTSMÅL

Vi jobber med implementering av FNs Bærekraftsmål for en lang rekke ulike virksomheter. Vår rådgivning har fire ulike tilnærminger.

1) Etablere forståelse og kunnskap
2) Synliggjøre muligheter
3) Grunnlag for strategi og innovasjon
4) Etablere nettverk for felles læring

Vil du vite mer om vår tilnærming på bruk av FNs Bærekraftsmål? Ta kontakt.

FN har valgt å løfte frem ulike overordnede temaer for bærekraftsmålene de første fire årene:

 

2016

Leaving no one behind

2017

Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world

2018

Transformation toward sustainable and resilient societies

2019

Empowering people and ensuring inclusiveness and equality

 

Les mer om bærekraftsmålene her.