Våre tjenester


Vi bistår kunder i strategiprosjekter hvor bærekraft skal integreres i forretningen og forankres i organisasjonen. Vårt mål er at tjenestene våre skal bidra til innovasjon og fremtidig vekst, posisjonerer selskapet og motiverer de ansatte.

SIRKULÆRe forretningskonsepter

Vi hjelper virksomheter å aktivere sirkulære forretningskonsepter

Den sirkulære økonomien rommer mange nye forretningsmuligheter for selskaper som tør å omstille seg. Fremover vil vi oppleve dyrere råvarepriser, mer ressursknapphet, flere miljøproblemer, klimaendringer og strengere lovgivning, som tvinger frem sirkulære forretningsmodeller. Både EU og Norge setter sirkulær økonomi på agendaen. Norske myndigheter er i gang med å utarbeide en nasjonal strategi for sirkulær økonomi, og EU kommer stadig med ny lovgiving på feltet, samt handlingsplaner. Her gjelder det å være frempå.

Circulab – en spillbasert workshop

Vi opplever at selskaper har lite kunnskap om hva sirkulær økonomi betyr for deres virksomhet, og i tillegg er det få selskap som har testet ut sirkulære forretningskonsepter fordi det utfordrer deres eksisterende forretningsmodell. Pure holder derfor ofte foredrag og interne kurs for å øke forståelsen i organisasjonen. Vi har også sertifiserte Circulab-instruktører. Circulab er et forretningsmodelleringsverktøy som hjelper selskaper med å forstå hva sirkulær økonomi er og betyr for deres virksomhet, og gir selskapet en mulighet for å teste ut nye forretningskonsept i en sirkulær økonomi, og hvilke forretningsmuligheter det skaper for fremtiden.

Fem måter Circulab kan skape verdi for din virksomhet 

  1. Skaper bevissthet om hva sirkulær økonomi er og hvilke muligheter som ligger i dette
  2. Gir deltakerne mulighet ”gjennom spill” å oppleve hva det i praksis betyr for forretningsmodellen 
  3. Hjelper virksomheten å re-designe et produkt eller tjeneste slik at man skaper sirkulære muligheter i hele livssyklusen
  4. Gir idéer til nye løsninger dersom virksomheten sliter med å få tak i råmaterialer – og/eller ønsker å finne nye løsninger
  5. Skaper bærekraftig innovasjon

Last ned vårt faktaark om Circulab her eller ta kontakt.

ANALYSE OG INTERESSENTDIALOG

Kartlegging av muligheter, risikoer og dialog med interessenter

Det er viktig å vite hvor man står i dag når man skal utvikle fremtidige strategier og prioritere riktige tiltak. Pure kartlegger muligheter og risikofaktorer, og virksomhetens forutsetninger for å levere på bærekraftfeltet og differensiere seg i bransjen.

Vi leder også mange interessentdialoger. En god interessentdialog er viktig for å ivareta selskapets ansvar overfor ulike interessentgrupper, tilpasse seg endringer i samfunnet og for å skape tillit til virksomheten. Det handler om å kartlegge de viktigste interessentgruppene som er berørt av virksomhetens arbeid og åpent og aktivt kommunisere med dem. Vi har også gode erfaringer med å benytte innovative verktøy for å bringe aktørenes synspunkter inn i arbeidet med å sikre kunnskapsbaserte beslutninger.

Vi har lang erfaring med å fasilitere interne og eksterne workshops og konferanser. Små eller store, norske eller internasjonale, korte eller lange.

”Sammen med Pure lagde vi en inspirerende og engasjerende dag som ga alle medarbeidere ny energi til det videre arbeidet”.

 

 

shared value partnerskap

Utvikling og implementering av partnerskapsmodeller som bidrar til samfunnsinnovasjon

Pure er sertifiserte til å drive rådgivning innen Shared Value-begrepet, etter å ha inngått samarbeid med The Shared Value Initiative i USA. Vi benytter vår kompetanse særlig i arbeid hvor flere partnere går sammen for å løse en felles utfordring gjennom innovative partnerskapsmodeller.

The Shared Value Initiative

The Shared Value Initiative ble etablert i 2011 for å fremme Harvard Business School og professorene Michel Porter og Mark Kramer sitt arbeid innen Creating Shared Value (CSV).

Strategiene innen CSV går vesentlig lengre enn det mange tradisjonelt sett kaller samfunnsansvar i dag. Tilnærmingen handler om mer enn å ivareta sine omgivelser. CSV identifiserer hvordan en virksomhet kan skape økonomisk verdi på samme tid som man skaper verdi for samfunnet ved å adressere og løse behov og utfordringer. Selskapets samfunnsansvar linkes dermed enda tettere opptil kjernevirksomheten.

Gjennom The Shared Value Initiative får Pure kunnskap og inspirasjon fra andre fagmiljøer tilknyttet initiativet. Gode, praktiske og forretningsnære bærekrafttiltak fra internasjonalt næringsliv deles. I tillegg får vi jevnlig presentert ny forskning knyttet til effekten av bærekraftige strategier og løsninger. På denne måten får vi jevnlig inspirasjon utenfra som kan brukes inn i vårt arbeid. Les gjerne mer på http://sharedvalue.org.

Sammfunnsinnovasjon oppstår ofte i skjæringsfeltet mellom ulike sektorer, fordi flere sektorer ofte er berørt av et problem og derfor også ønsker å bidra til å finne nye løsninger på den aktuelle samfunnsutfordringen. Samfunnsinnovasjon handler om å utvikle nye løsninger på kjente samfunnsutfordringer.

Vi tilbyr kompetanse, verktøy og metoder for å bistå offentlige og private virksomheter i arbeidet med å innovere basert på en utfordring. Vi gjennomfører innovasjonsprosesser og kurser ansatte for å heve kompetansen deres i innovasjonsledelse og hvorfor de trenger å innovere.

Gjennom et bredt nettverk fasiliterer vi også arenaer hvor aktører fra privat og offentlig sektor samt sosiale entreprenører og organisasjoner kan møtes og utvikle nye løsninger i fellesskap.

 

kompetanseheving og trendformidling

Bærekraftsfeltet er i kontinuerlig endring og det er krevende å følge med på nye trender, lovendringer og hvordan konkurrentlandskapet beveger seg

Vi hjelper deg med å holde oversikt og bygger kompetanse hos ledere, medarbeidere, leverandører og andre forretningspartnere gjennom workshops og kursing.

Å levendegjøre en strategi handler om god forankring og kommunikasjon, og er avgjørende for å lykkes med å bringe ord på papir til praktisk handling.

Vi formidler ofte vår kunnskap om faget, nye trender og business-case gjennom foredrag eller innlegg, det være seg på større konferanser eller i interne møter hos ulike virksomheter.

Tematikk vi ofte snakker om er levende og lønnsomme bærekraftsstrategier, miljø, etikk, innovasjon og bærekraft, leverandøroppfølging, inkluderende arbeidsliv og ansvarlige og sunne bedriftskulturer.

Pure er affiliate i Michel Porters Shared Value initiative og har der unik tilgang til de nyeste internasjonale beste praksis eksempel og verktøy.

 

BÆREKRAFT OG ETIKK I VERDIKJEDEN

Etikk i din virksomhet og kontroll på risiko i verdikjeden

Ansvarlige virksomheter tiltrekker seg motiverte og engasjerte medarbeidere. Forskning viser at en organisasjons verdier og ansvarlighet er viktig for potensielle nye ansatte. Videre er det også en positiv sammenheng mellom ansatte som tiltrekkes av ansvarlige organisasjoner og hvor pålitelige og produktive de selv er. En levende og ansvarlig bedriftskultur vil ha et mål om å skape internt engasjement.

Det forventes av dagens virksomheter at de skal være bærekraftige på tre ulike bunnlinjer – miljø og mennesker i tillegg til den økonomiske. Det er derfor nødvendig med gode strategier for å forene ansvarlighet og lønnsomhet gjennom å finne en balanse mellom økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse.