SMB


Små og mellomstore bedrifter er viktige for omstilling og nyskapning i næringslivet

Hvilken rolle spiller små og mellomstore bedrifter?

I Norge står små og mellomstore bedrifter (SMBer) for 60 prosent av verdiskapningen og sysselsetter over én million arbeidstakere. SMBer er også viktig for lokalbefolkning og samfunnsliv rundt om i Norge. Derfor er SMBers bidrag til FNs Bærekraftsmål essensielt for samfunnet, og samtidig et viktig mulighetsrom for bedriften selv.  For å oppnå FNs Bærekraftsmål kreves det nytenkning, nye forretningsmodeller, nye produkter, nye samarbeidsmodeller og partnerskap.

 

Hvilke trender og endringer er på vei?

Det er et økt fokus på mulighetene og fordelene som ligger i bærekraftige og sirkulære løsninger. Det er mange potensiale drivere for bærekraft hos SMBer, eksempelvis fleksibilitet i leverandørkjeden, kostnadsbesparelser knyttet til råvarer, og omdømmebygging. Høsten 2018 gjennomførte Pure et pilotprosjekt med støtte fra Norsk Forskningsråd. Her ble det også tydelig at etterlevelse av lovgivning, samt tilgang til marked og kapital også kan være viktige drivere for SMBer. Regjeringens nye SMB strategi, som kommer høsten 2019, skal gjøre bedriftslivet enklere for SMBer og vil legge føringer for SMBer fremover.

 

Vår ekspertise

Pure har utviklet en forenklet prosess av vår arbeidsmodell for bærekraftig forretningsutvikling. Prosessen bygger på en kombinasjon av rådgivningstimer og tilgang til malverk og «how to» oppskrifter som skal gjøre det enklere og rimeligere for SMBer å jobbe på egen hånd med å integrere bærekraft i kjernen av sin forretning.

 

Noen kundereferanser

  • Vestre
  • O. Mustad & Søn
  • Asker Produkter
  • Grete Roede
  • Ikuben (bedriftsklynge i Molde)
  • 7 Sterke (bedriftsklynge i Kongsvinger)
  • Eyde (bedriftsklynge i Arendal)
  • Asker Næringsråd