FINANSSEKTOREN


Finans- og investeringssektoren spiller en nøkkelrolle i å oppnå FNs Bærekraftsmål

Hva handler bærekraftig finans om?

PRI (Principles for Responsible Investment) er den mest retningsgivende organisasjon på dette feltet. PRI ble lansert i 2006 i samarbeid med FN. Målet er å oppnå et bærekraftig globalt økonomisk system ved å oppmuntre til adopsjon av PRI sine 6 prinsipper og samarbeid for implementering av dem.

PRI definerer ansvarlige investeringer som en strategi og praksis for å innlemme miljømessige, sosiale og styringsmessige ESG-faktorer i investeringsbeslutninger og aktivt eierskap.

Fokuset på E (Environmental), S (Social), og G (Governenace) har gått fra å vurdere temaer som etikk, ansvarlighet, rennommérisiko og compliance til å fokusere på viktige drivere for en bærekraftig utvikling og sikre god avkastning i en mer kompleks verden med raskere endringer i rammebetingelsene.

ESG-parametere brukes når man skal vurdere hvor bærekraftig bedriften er, dvs hvor robust den er for å takle transformative endringer innen innovasjon, klima, miljø, og samfunnsstruktur med tilhørende risiko og muligheter. En bedrift som har høy ESG-skår vil signalisere at bedriften har tilpasset seg endringene (klima, miljø, sosiale og samfunn) og dermed representerer en investering som støtter opp om bærekraftige elementer samt overholder god forretningsetikk og selskapsstyring

 

Hvilke trender og endringer er på vei?

Bærekraftig investering, i likhet med økt fokus på samfunnsansvar og eierstyring har blitt mer tydelige fokusområder i Norge og utlandet, og hvor bank- og investeringsbransjen står ovenfor raske endringer i årene fremover. I 2018 lanserte EU-kommisjonen sin handlingsplan for bærekraftig finans, med det overordnede målet om å reorientere kapitalen i bærekraftig retning, og bedre forstå nye bærekrafts risikoer samt øke transparens og langsiktige perspektiver i investering.  Samme år kom «Veikartet for grønn konkurransekraft i finansnæringen» som presenterte 7 tverrgående anbefalinger for hele næringen , og «Klimarisikoutvalgets rapport» som vurderte klimarisikoen for norsk økonomi.

Finansmarkeder krever høykvalitet og tidsriktige data om klimarelaterte risikoer for å prise selskaper korrekt og fungere effektivt i transformasjonen til et lav-karbon samfunn. Anbefalingene fra FSBs Taskforce on Climate Related Financial Disclousure (TCFD) gir et felles internasjonalt rammeverk hvor investorer og selskaper kan ta informerte beslutninger om deres eksponering for klimarelaterte risikoer og muligheter for sin virksomhet og fremtidige allokeringsplaner. For å understøtte viktigheten av TCFD har PRI implementert TCFD-anbefalingene i sin obligatoriske rapportering for sine medlemmer.

 

Vår ekspertise

Pure Consulting har ustrakt erfaring fra å arbeide med banker, investeringsselskaper og fonds-og kapitalforvaltere. Blant våre kunder har vi arbeidet med bærekraftsstrategier og kompetanseløft.  I vårt team har vi eksperter på bærekraftig næringsliv og bærekraftig investering innenfor finanssektoren.

I tråd med PRI’s anbefaling benytter vi bærekraftsmålene (SDGene) som rammeverk. SDGene er en artikulasjon av verdens mest presserende bærekraftsspørsmål og fungerer som sådan som det globalt vedtatte bærekraftsrammeverket også i finans.

 

Kundereferanser

  • KLP
  • Sparebank 1 Østlandet
  • Storebrand
  • FERD konsernet
  • Grieg Investor