VI GJØR BÆREKRAFT LEVENDE OG LØNNSOMT

Våre oppdrag ruster virksomheter for fremtiden.

Fra 1. april 2020 har Pure Consulting blitt til KPMG Pure Sustainability og vi har flyttet inn i KPMG-huset på Majorstuen. Øverst under "Om Pure Consulting" finner du våre nye epostadresser.

Kartlegging av nå-situasjon

Før vi kan etablere eller levendegjøre en strategi må vi sikre at fundamentet for en bærekraftig strategi er på plass. Vi benytter vår egen utviklede Pure Engagement-modell for å kartlegge definerte områder innen bærekraftig forretningsdrift i bedriften og hvilke aktiviteter og forankringsarbeid som utøves ovenfor interne og eksterne interessenter (aktuelle områder er miljø, etikk, mennesker og samfunn). Dersom det er ønsket, identifiserer vi i modellen også hvordan bedriften i dag bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.

Kartlegging gjøres ved innhenting og gjennomgang av eksisterende dokumenter, policies og retningslinjer, samt gjennom arbeidsmøter og intervjuer med utvalgte nøkkelpersoner i bedriften. Vi benytter ofte SWOT og PESTEL som verktøy.

Situasjonsanalyse

Relevante makrotrender, konkurrentlandskap, forbruker- og kundeadferd representerer muligheter og risikoer for bedriftens bærekraftsarbeid. I en ekstern analyse kartlegger vi virksomhetens samlede forutsetninger for å møte disse. Vi gjennomfører interessentdialoger i form av intervjuer eller møter hvor vi kartlegger forventninger og krav fra omverdenen.

Den interne nåsituasjon kartleggingen og den eksterne omverdensanalyse gir utgangspunkt for en helhetlig situasjonsanalyse. Situasjonsanalysen danner grunnlaget for en verdibasert vesentlighetsvurdering, hvor man rangerer og prioriterer hovedfunnene fra situasjonsanalysen.

Verdibasert vesentlighetsvurdering

Noen områder er viktigere enn andre for at bedriften skal nå sine forretningsmål. Med utgangspunkt i bedriften sine verdier, strategiske føringer og interessenters krav og forventninger gjennomføres en vesentlighetsvurdering. Vesentlighetsvurderingen skal konkretisere og definere hvilke områder innen bærekraft som er viktigst for bedriften og deres interessenter.

Resultatet er en klar anbefaling av de viktigste områdene i bedriften sin egen bærekraftstrategi. Disse sees gjerne også i sammenheng med bærekraftsmålene. Vår erfaring er at bærekraftsmålene egner seg for å spisse og tydeliggjøre bedriftens bidrag på lang sikt og hvordan organisasjonen skal operasjonalisere bærekraftsmålene i egne mål og tiltak.

Strategiutforming

Ut fra arbeidet med vesentlighetsvurderingen justeres den eksisterende strategien eller en ny strategi utvikles . Målet med strategien er å sørge for at fundamentet for å drive en ansvarlig forretning er på plass, og at arbeidet konkretiseres rundt de vesentlige områdene som underbygger virksomhetens forretningsmål og bygger bedriftens ønskede posisjon. Tydelige og forankrede prioriteringer setter virksomheten i stand til å fokusere på det som virkelig gir verdiskapning og minimere ressursbruk på andre områder. I denne fasen har vi god erfaring med å fremheve utvalgte bærekraftsmål som strategien spesielt leverer på.

Implementering og kommunikasjon

Når strategien er på plass, skal den gjøres kjent og etterleves i hele virksomheten. Vi har lang erfaring med å utvikle konsepter og tiltak som sørger for at strategien blir mer enn fine ord i en rapport. Resultatet er en levendegjøring av strategien slik at den sitter i ryggraden til alle medarbeidere, og gjør dem i stand til å se muligheter og ikke minst tenke nyskaping og innovasjon i sitt daglige virke.

Lønnsomhet og innovasjon

Vi har et mål om å bistå våre kunder med relevante og gode KPI´er som måler den samfunnsmessige og forretningsmessige verdiskapingen. Dette kan innebære en anbefaling om å benytte en eller flere av eksisterende standarder som KPI´er, egne definerte måleparametere eller en kombinasjon av disse. FNs bærekraftsmål som indikator for måloppnåelse kan også være godt egnet som KPI. Arbeidet med KPIer linkes direkte til selskapets eksisterende rapporteringsstruktur og lønnsomhetsmåling.

BYUTVIKLING

Gode løsninger for byplanlegging og mobilitet er viktig for fremtidens byer

Les mer
HAVNÆRINGER

Ressursene som kommer fra havet kan bidra til å løse noen av våre største globale utfordringer

Les mer
FINANSSEKTOREN

Finans- og investeringssektoren spiller en nøkkelrolle i å oppnå FNs Bærekraftsmål

Les mer
MATPRODUKSJON

Dagens matproduksjon må være omstillingsklar for klimaendringer og befolkningsvekst

Les mer
VAREHANDEL

Varehandelen kan legge til rette for mer bærekraftig forbruk i samfunnet

Les mer
SMB

Små og mellomstore bedrifter er viktige for omstilling og nyskapning i næringslivet

Les mer