Hvorfor det er viktig å fortsette «stø kurs» på bærekraftarbeidet – også under koronakrisen


De siste ukene har snudd opp ned på samfunnet vårt og det er vanskelig både som privatperson og bedrift å ha fokus på annet enn kortsiktige tiltak som minsker den negative effekten av koronakrisen.

Men, bærekraftutfordringer som klima, ressursknapphet, brudd på menneskerettigheter haster fortsatt like mye. EUs Sustainable Finance Initiative så vel som den norske regjering, krever i stadig større grad at bedrifter innarbeider bærekrafthensyn i sin virksomhetsstyring. Finansmiljøene inkluderer i langt høyere grad klima og miljøhensyn, sosiale utfordringer og god eierstyring i sin investeringsbeslutning, også kalt ESG.

Dersom bærekraft ikke blir håndtert kan det by på likviditetsutfordringer
Dette betyr at virksomheter vil merke at deres håndtering av bærekraft kan få betydning ved søknad om lån fra bankene for å håndtere en likviditetsutfordring. Blant annet peker New Climate Economy på at det smarte å gjøre i koronakrisen er å investere i aktiviteter som skaper arbeidsplasser og stimulerer økonomisk aktivitet som er i samsvar med robust og klimasmart vekst.

«Regjeringens krisepakke gjelder for levedyktige bedrifter«
Regjeringen har lansert en krisepakke med lånegarantier slik at bankene kan gi lån til levedyktige bedrifter. Krisepakken skal avhjelpe virksomheter å havne i kortsiktige likviditetsproblemer.

Hva avgjør om en bedrift er levedyktig?
Om en bedrift har innblikk i aktuelle ESG-risiko og muligheter som vil ramme dem, og håndterer disse på en god måte, vil bedriften oppfattes som å være robust og dermed mer levedyktig og det vil være mindre risikofylt for bankene å støtte. Sagt med andre ord – en bedrift som tar bærekraft på alvor, også i koronakrisetider vil ha høyere sannsynlighet for å bli vurdert som levedyktig og kvalifisere til regjeringens krisepakke.

Et eksempel på hvordan en bank vurderer ESG-risiko og muligheter er Swedbank som i deres søknadsprosess til bedriftslån inkluderer en særlig vurdering av bedriftens ESG-risiko. Ved å bruke en analysemodell ser de på selskapets innvirkning på menneskerettigheter og miljø, samt hvordan bedriften håndterer korrupsjonsrisiko. De ser også på hva selskapet gjør for å garantere respekt for menneskerettigheter i sine leverandørkjeder, blant ansatte og i nærmiljøet. Og de er opptatt av om det er strukturert bærekraftarbeid som pågår.

Nettopp derfor, er det viktig å ikke legge det langsiktige bærekraftarbeidet på hyllen selv om koronakrisen utfordrer på kort sikt.